NAUTISCH SALES PARTNER

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op

Telefonisch / chat bereikbaar van maandag t/ m vrijdag 8:30 uur tot 17:30uur.

 
 

Algemene Voorwaarden NAUPAR

Download de Algemene Voorwaarden NAUPAR als PDF

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) de website www.naupar.nl, het daarop aangeboden Platform alsmede op iedere overeenkomst die tot stand komt tussen de Gebruiker en NAUPAR, het een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

Wij adviseren u deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat u op de hoogte bent van uw rechten en verplichtingen. Deze Algemene Voorwaarden kunnen gedownload www.naupar.nl/over-naupar/voorwaarden-condities en geprint worden.

A. ALGEMEEN

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis:

Aanvullende Diensten: de diensten die door bootaanbieders dan wel derde aanbieders op het Platform worden gedaan en welke aanvullingen vormen op de boothuur waaronder begrepen maar niet beperkt tot vervoer en catering.

Account: de persoonlijke omgeving van de Gebruiker, toegankelijk via het Platform door middel van het invoeren van Inloggegevens;

Algemene Voorwaarden:deze algemene voorwaarden van NAUPAR;

Bootaanbieder: een ieder die via de website (dienstverlening in het kader van) boothuur en/of Aanvullende Diensten aanbiedt;

NAUPAR: de besloten vennootschap ‘de Zeilvaart’ handelend onder de naam NAUPAR, gevestigd en kantoorhoudende te 8242 PR Lelystad en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 36037651;

Boothuur: het te huur aanbieden en/of het verhuren van bo(o)t(en) door Bootaanbieder aan Gebruikers, alsmede (het aanbieden van) deelname (door Gebruikers) aan (rond)vaart(en), waaronder ook begrepen maar niet beperkt tot aanvullende diensten;

Consument: de klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;

Content: informatie die door de Gebruiker op het Platform wordt geplaatst waaronder begrepen maar niet beperkt tot beoordelingen van de bootaanbieder;

Gebruiker: een ieder die gebruik maakt van het Platform, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de klant;

Inloggegevens: de Gebruikersnaam en het wachtwoord van de Gebruiker welke toegang geeft tot het account;

IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, databankrechten, handelsnaamrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;

Klant: een ieder die via de webshop producten aanschaft;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gebruiker en NAUPAR voor gebruik van het Platform;
Reservering: de opdracht (boeking) die Gebruiker via het Platform bij de Bootaanbieder plaatst ten aanzien van de Boothuur;

Partij: NAUPAR en/of Gebruiker;

Platform: het door NAUPAR via de website aangeboden online Platform waarbij NAUPAR als tussenpersoon fungeert voor het bij elkaar brengen van Gebruikers en bootaanbieders, inclusief het aan de hand van het gebruik van het Platform gegenereerde e-mail- en berichtenverkeer;

Privacy Statement: de privacy statement van NAUPAR, beschikbaar via www.naupar.nl/privacy;

Producten: de goederen die door NAUPAR worden aangeboden binnen de webshop;

Webshop: het gedeelte van het Platform waar door klanten producten kunnen worden aangeschaft;

Website: de website van NAUPAR, bereikbaar via www.NAUPAR, alsmede alle onderliggende (sub)pagina’s.

Artikel 2. Reikwijdte
2.1 Via de Website biedt NAUPAR haar Platform aan waarop bootaanbieders hun boten kunnen aanbieden en waarop Gebruikers deze boten vervolgens kunnen reserveren. Deze Algemene Voorwaarden zien op elk gebruik dat door de Gebruikers van het Platform en de website wordt gemaakt.
2.2 Wanneer een Gebruiker via het Platform een reservering plaats bij een bootaanbieder, komt er een bindende overeenkomst tot stand tussen de Gebruiker en de bootaanbieder. NAUPAR fungeert vanaf het maken van een reservering voor de boothuur slechts als tussenpersoon. Ten aanzien van de reservering voor de boothuur, komt er dan ook geen overeenkomst tussen de Gebruiker en NAUPAR tot stand.
2.3 Gebruikers kunnen geen rechten ontlenen aan de beschikbaarheid ten aanzien van de boothuur. Gebruikers accepteren dat bootaanbieders na het plaatsen van een reservering en dus na totstandkoming van de overeenkomst, een mogelijkheid hebben de overeenkomst binnen een redelijke termijn te beëindigen, bijvoorbeeld in het geval van geen beschikbaarheid.
2.4 Indien er bij de Gebruiker ontevredenheid bestaat en/of indien hij klachten heeft over de boothuur of de bootaanbieder, dient de Gebruiker zich rechtstreeks tot de bootaanbieder te richten. NAUPAR accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor het doen of nalaten van Bootaanbieder met betrekking tot de Boothuur of een reservering daarvoor. NAUPAR zal dan ook nimmer onderdeel uitmaken van een geschil tussen bootaanbieder en de Gebruiker.
2.5 NAUPAR is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de website te vinden zijn en kenbaar gemaakt worden in het account van Gebruiker. Indien Gebruiker de website en/of zijn account blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden, is zijn enige mogelijkheid om het account en de website niet meer te gebruiken en zijn account te beëindigen.

Artikel 3. Account
3.1 Teneinde volledig van het Platform gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker een account aan te maken. Een account kan aangemaakt worden door het doorlopen van het registratieproces op de website. Het is niet toegestaan een account aan te maken op naam van een ander of ten behoeve van een ander.
3.2 Tijdens het registratieproces wordt de Gebruiker verzocht bepaalde informatie te verstrekken. De Gebruiker staat er jegens NAUPAR voor in en is er zelf verantwoordelijk voor dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn account verstrekt correct, volledig en actueel is.
3.3 Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van de Gebruiker niet meer actueel, volledig of correct zijn, dient de Gebruiker zijn gegevens onverwijld aan te passen zodat deze weer actueel volledig en/of correct zijn.
3.4 Tijdens de registratie dient de Gebruiker tevens Inloggegevens op te geven, waarmee toegang kan worden verkregen tot zijn account. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn Inloggegevens. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn Inloggegevens aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot zijn account. De Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Inloggegevens van zijn account wordt gemaakt. NAUPAR mag ervan uitgaan dat de Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn Inloggegevens.
3.5 Zodra de Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Gebruiker NAUPAR daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.
3.6 NAUPAR behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Gebruiker te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van het Platform of de veiligheid van het Account.
3.7 De Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment zijn account te verwijderen. Bij verwijdering van een account door de Gebruiker maakt NAUPAR het account binnen een redelijke periode ontoegankelijk. NAUPAR blijft gerechtigd de gegevens van de Gebruiker te bewaren en te gebruiken overeenkomstig het Privacy Statement van NAUPAR, te vinden op www.naupar.nl/privacy.

Artikel 4 Reservering
4.1 Indien de Gebruiker met behulp van het Platform een reservering voor de boothuur plaatst, zal NAUPAR de gegevens van de Gebruiker toezenden aan de betreffende bootaanbieder. NAUPAR zal vervolgens aan de Gebruiker, ten behoeve van de bootaanbieder, een bevestigingsmail van de reservering toezenden.
4.2 De bevestigingsmail van de boothuur reservering bevat tevens de informatie over de boothuur waaronder begrepen maar niet beperkt tot de datum van de start en het einde van de boothuur en de locatie.
4.3 De informatie die binnen het Platform ten aanzien van de boothuur wordt verstrekt, is afkomstig van de bootaanbieders. NAUPAR kan dan ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid nemen voor deze informatie.
4.4 Wanneer de Gebruiker een reservering voor boothuur plaatst bij een bootaanbieder, gaat hij daarmee akkoord met de voorwaarden welke door de bootaanbieder aan deze boothuur zijn verbonden. Deze voorwaarden kunnen onder meer betrekking hebben op de mogelijkheden tot het annuleren en/of wijzigen van de reservering, het gebruik van de boot, de tijdstippen van de boothuur.
4.5 Indien een Gebruiker meent dat informatie omtrent de boothuur foutief, onvolledig of misleidend is, kan zij NAUPAR daarvan op de hoogte stellen aan de hand van de notice and take down procedure als beschreven in artikel 9.
4.6 Op grond van de overeenkomst tussen Gebruiker en bootaanbieder voor de boothuur zal er op Gebruiker een betalingsverplichting jegens bootaanbieder rusten. NAUPAR fungeert bij deze betaling als tussenpersoon. Dit betekent dat Gebruiker het aan de bootaanbieder verschuldigde bedrag eerst aan NAUPAR zal overmaken. NAUPAR zal het bedrag vervolgens doorbetalen aan de bootaanbieder. NAUPAR zal echter nimmer onderdeel worden van de overeenkomst tussen bootaanbieder en Gebruiker ten aanzien van de boothuur. Eventuele vorderingen van Gebruiker ten aanzien van de betaalde bedragen dienen dan ook te allen tijde bij de bootaanbieder te worden ingediend.

Artikel 5 Content
5.1 Gebruikers hebben de mogelijkheid om content te plaatsen op het Platform.
5.2 De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de content gebruikt kan worden door andere Gebruikers of bootaanbieders. NAUPAR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebruik van content door andere Gebruikers en/of bootaanbieders.
5.3 Door het beschikbaar stellen van content verleent Gebruiker automatisch aan NAUPAR een wereldwijde, niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor ieder (her-)gebruik, verveelvoudiging, openbaarmaking of verspreiding van die content of gedeeltes daarvan, voor welk doel en op welke wijze dan ook voorzover dit betrekking heeft op (de promotie van) het Platform en/of de webshop. Dit betekent onder meer dat in reviews geplaatste quotes foto’s door NAUPAR voor promotionele doeleinden gebruikt kunnen worden.
5.4 De Gebruiker is volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor de content die hij via het Platform ter beschikking stelt. De Gebruiker vrijwaart NAUPAR tegen alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de content inbreuk maakt op enig geldend (IE-)recht van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.
5.5 Content die door de Gebruiker wordt geplaatst, zal in ieder geval niet:
a. discriminerend zijn terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend zijn;
b. Content zijn die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
c. Content zijn waarmee inbreuk wordt gemaakt op IE-rechten van NAUPAR of derden;
d. Content zijn waarbij kettingbrieven, junk mail of spam betrokken zijn;
e. Content zijn waarmee commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen of wedstrijden;
f. Content zijn die in strijd is met enige wet- of regelgeving, deze Algemene Voorwaarden dan wel content die naar oordeel van NAUPAR anderszins onwenselijk is.
5.6 Na plaatsing is verwijdering van de content door de Gebruiker niet langer mogelijk. Gebruiker kan een verzoek indienen bij NAUPAR tot verwijdering van content. NAUPAR zal een dergelijk verzoek binnen redelijke termijn behandelen en de Gebruiker laten weten of zij tot verwijdering over gaat. NAUPAR is te allen tijde gerechtigd om content te verwijderen indien zij dat nodig acht.
5.7 Indien de Gebruiker zijn account beëindigd, blijft de content onverminderd toegankelijk, tenzij NAUPAR besluit de content te verwijderen, al dan niet als gevolg van een verzoek daartoe.

Artikel 6 Overig gebruik van het Platform
6.1 De Gebruiker aanvaardt dat het Platform en de website alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft op het moment van gebruik (“as is”). Uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook , waaronder begrepen maar niet beperkt tot toezeggingen en vrijwaringen omtrent de kwaliteit, integriteit, rechtmatigheid en juistheid van de website en het Platform worden uitgesloten.
6.2 NAUPAR kan niet garanderen dat de website en het Platform te allen tijde beschikbaar en/of bereikbaar zijn. NAUPAR is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor enige schade geleden door de Gebruiker als het gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website en/of het Platform.
6.3 De Gebruiker garandeert dat de activiteiten die hij verricht in het kader van het gebruik van het Platform niet:
(i) op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
(ii) inbreuk maken op rechten van NAUPAR of derden, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten;
(iii) in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
(iv) virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de website, het Platform en/of de computersystemen van NAUPAR te omzeilen.

Artikel 7 Prijzen
7.1 De op het Platform vermelde prijzen voor boothuur worden door de bootaanbieders vastgesteld. Deze prijzen zijn steeds in euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
7.2 Binnen het Platform wordt aan de Gebruiker een aantal mogelijkheden geboden om de prijs die hij aan de bootaanbieder verschuldigd is, te voldoen.
7.3 Bootaanbieders kunnen voorwaarden verbinden aan de wijze waarop er tot betaling voor de boothuur moet worden overgegaan. Zo bestaat de mogelijkheid dat bootaanbieders (gedeeltelijke) vooruitbetaling verlangen, eventueel zonder mogelijkheid tot restitutie. NAUPAR adviseert de Gebruiker aandachtig de op een boothuur van toepassing zijnde betalingsvoorwaarden te bestuderen.

Artikel 8 IE-rechten
8.1 De IE-rechten met betrekking tot de website, het Platform alsmede alle via de website en het Platform toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, templates, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, met uitzondering van de content, berusten bij NAUPAR en/of haar licentiegevers, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de bootaanbieders.
8.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden, geeft NAUPAR de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de website en het Platform voor eigen, non-commercieel gebruik in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.
8.3 Ten aanzien van de door de Gebruiker op het Platform geplaatste content verstrekt de Gebruiker aan NAUPAR een kosteloze, wereldwijd, onherroepelijk, sub-licentieerbaar en overdraagbaar recht om deze content en openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van het aanbieden van het Platform vereist is.
8.4 Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan de website en/of het Platform dan wel via de website en/of het Platform toegankelijk gemaakte informatie, waaronder mede begrepen teksten en foto’s te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Algemene Voorwaarden genoemde doeleinden, tenzij NAUPAR of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.
8.5 Het is de Gebruiker niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot IE-rechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
8.6 Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enig IE-recht aan de Gebruiker over te dragen. De Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE-rechten van NAUPAR zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop NAUPAR IE-rechten heeft.

Artikel 9 Notice and take down
9.1 Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde informatie van een bootaanbieder de content onrechtmatig is, kan de Gebruiker NAUPAR daarvan op de hoogte stellen door een kennisgeving te sturen aan info@naupar.com. Deze kennisgeving dient in ieder geval:
(i) de vindplaats te bevatten van de informatie en/of content die naar mening van de Gebruiker onrechtmatig is;
(ii) een uitleg te bevatten waarom de informatie en/of content onrechtmatig is, ondersteund met bewijsmiddelen.
(iii) contactinformatie van de Gebruiker te bevatten;
9.2 NAUPAR behoudt zich het recht voor om de kennisgeving door te sturen aan de bootaanbieder of de Gebruiker die verantwoordelijk is voor de informatie en/of content waarop de kennisgeving betrekking heeft.
9.3 Indien uit de kennisgeving blijkt dat de informatie en/of content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door NAUPAR worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt.
9.4 NAUPAR behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot het verwijderen of ontoegankelijk maken van informatie en/of content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de informatie en/of content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn. In dat kader kan NAUPAR bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat de betreffende informatie en/of content onmiskenbaar onrechtmatig is.
9.5 Door het doen van een kennisgeving vrijwaart de Gebruiker NAUPAR voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van informatie en/of content. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die NAUPAR lijdt, nog zal kunnen lijden of die NAUPAR dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.
9.6 NAUPAR zal op geen enkele wijze partij betrokken zijn bij een geschil tussen de Gebruiker van wie de kennisgeving afkomstig is en de bootaanbieder of een andere Gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft.

Artikel 10 Privacy
10.1 In het kader van het gebruik van het Platform en de website worden door de Gebruiker persoonsgegevens aan NAUPAR verstrekt. NAUPAR zal deze persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met haar privacy statement welke hier www.naupar.nl/privacy te raadplegen is.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 NAUPAR is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het ter beschikking stellen van de website en/of het Platform dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
11.2 Indien NAUPAR aansprakelijk is jegens Gebruiker voor schade uit welke hoofde dan ook, is NAUPAR uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van een aan NAUPAR toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, uit hoofde van onrechtmatige daad of anderszins. De totale aansprakelijkheid onder de overeenkomst zal nooit meer dan EUR 500,-- bedragen.
11.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten die Gebruiker zou moeten maken om de prestatie van NAUPAR aan de overeenkomst tussen de Gebruiker en NAUPAR te laten beantwoorden;
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemeen Voorwaarden.
11.4 Iedere aansprakelijkheid van NAUPAR voor andere dan directe schade (“indirecte schade”), waaronder begrepen - doch niet beperkt tot – gevolgschade of verminking, vernietiging, verlies en/of beschadiging van gegevens, is uitgesloten.
11.5 Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van NAUPAR voor enige schade die het gevolg is van of voortvloeit uit (de uitvoering van) een reservering voor boothuur, dan wel enig handelen of nalaten van de bootaanbieder.
11.6 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van NAUPAR zelf en/of haar leidinggevenden.
11.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij NAUPAR meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen NAUPAR vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 12 Beëindiging
12.1 De Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de website en het Platform te staken en/of zijn account te verwijderen. Het staken van het gebruik of beëindigen van het account heeft geen gevolgen voor de overeenkomst tot boothuur die de Gebruiker is aangegaan. Ten aanzien van de beëindiging van de overeenkomst tot boothuur gelden de tussen Gebruiker en de bootaanbieder overeengekomen voorwaarden.
12.2 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die NAUPAR ten dienste staan, is NAUPAR te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de activiteiten van Gebruiker in verband met de website en/of het Platform tijdelijk of blijvend te beperken of te beëindigen, en/of te weigeren om diensten aan Gebruikers te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:
a. de Gebruiker in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
b. NAUPAR van mening is dat het handelen van een Gebruiker schade toebrengt aan andere Gebruikers, NAUPAR, bootaanbieders of derden.

Artikel 13 Varia
13.1 Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden door Gebruiker zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Gebruiker en NAUPAR zijn overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Gebruiker verbinden NAUPAR niet en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
13.2 Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen NAUPAR en de Gebruiker is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen de Gebruiker en NAUPAR ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, tenzij dwingend recht anders bepaalt.
13.3 NAUPAR mag rechten en verplichtingen die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien de Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan de Gebruiker het gebruik van de website en het Platform staken en zijn account beëindigen.
13.4 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. NAUPAR zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.